De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
820245021


De doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van donatie, subsidie of anderszins:

a.       aan instellingen, zowel in binnen- als buitenland, die zich richten op levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doeleinden;

b.    ten behoeve van projecten, zowel in binnen- als buitenland, van levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende aard; 

c.      aan personen, zowel in binnen- als buitenland, die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege hun betrokkenheid bij instellingen en/of projecten zoals hiervoor omschreven, dan wel in verband met studie in of onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de hiervoor omschreven doeleinden

zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst


ContactgegevensTelefoonnummer:
E-mailadres: info@stichtingvirtutisopus.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

De instelling heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het selecteren van binnen- en buitenlandse instellingen en projecten en het verstrekken van donaties en subsidies hieraan. Bij de selectie hiervan wordt de voorwaarde gesteld dat een instantie of persoon die gelden ontvangt zich bij de besteding van het uitgekeerde bedrag richt op het doel waarvoor de uitkering is verleend. De Stichting zal niet eerder overgaan tot het toekennen van een uitkering dan nadat het voldoende is geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag. De Stichting heeft zich er in de afgelopen periode van vergewist dat de uitkeringen zijn gebruikt ten behoeve van het algemeen nut door het beoordelen van de verkregen informatie over het doel en de wijze waarop de instantie of persoon die gelden ontvangen heeft de voorwaarden heeft nageleefd, de begroting en financiële verantwoording van de projecten en de voortgang van de projecten.

Jaarlijkse financiële verantwoording