De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
2931783


De doelstelling volgens de regelgeving:

Het weeshuis heeft ten doel:

1. Het bevorderen, door het verlenen van financiële hulp, van alle activiteiten op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied ten behoeve van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in zijn werkgebied.

2. Voor zover de geldmiddelen van het weeshuis zulks naar het oordeel van het bestuur (hierna te noemen: het College} toelaten, heeft het weeshuis mede ten doel het verlenen van andere bijstand dan de bijstand als bedoeld in de Algemene Bijstandswet, aan bejaarden die in het werkgebied wonen of verblijven. Het verlenen van deze financiële bijstand geschiedt slechts in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het College, in de vorm van een voor ieder boekjaar opnieuw toe te kennen en vast te stellen subsidie.

3. Voor zover de geldmiddelen van het weeshuis zulks naar het oordeel van het College toelaten, heeft het weeshuis mede ten doel het verlenen van financiële bijstand aan verwante weeshuizen en soortgelijke instellingen, in het buitenland. Het verlenen van deze financiële bijstand geschiedt slechts in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het College en uitsluitend op verzoek van een erkend comité in het werkgebied in de vorm van een voor ieder boekjaar opnieuw toe te kennen en vast te stellen subsidie. Of er sprake is van een "erkend comité" is eveneens uitsluitend ter beoordeling van het College.

Contactgegevens

Het Franse Pad 3, 8325 CN, Vollenhove

Telefoonnummer: 06-20132917
E-mailadres: a.zwemer@planet.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

De provisoren krijgen per persoon een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten van € 500,00 per jaar.

Activiteiten

De provisoren van de Stichting Hervormd Groot Burger Weeshuis te Vollenhove hebben in 2022 de volgende activiteiten uitgevoerd. Er is een financiële subsidie gegeven aan o.a. sportverenigingen, muziekkorpsen, zangkoren, kerken, vrouwengroepen, bloemencorso's, gondelvaart, en aan diverse andere instanties op sociaal, maatschappelijk en cultrureel en/of recretief gebied.

Jaarlijkse financiële verantwoording