De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
8062.25.294


De doelstelling volgens de regelgeving:

Beleidsplan Stichting China

Grondslag

De Stichting China (Christian Help in Asia) heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de zogenoemde drie formulieren van enigheid zoals die zijn vastgesteld door ed synode van Dordrecht in 1618 – 1619.

Doel

De Stichting China (hierna aangeduid als: de Stichting) stelt zich ten doel de hulpverlening aan kerken en christenen in met name China. Dit in de ruimste betekenis.

Contactgegevens

Kerkewijk 168 3904 JJ Veenendaal

Telefoonnummer: 0318 - 51 03 20
E-mailadres: wjongsma@stichtingchina.nl

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting beoogt haar doelstelling te verwezenlijken door: 1) Het beschikbaar stellen van Bijbels, reformatorische belijdenisgeschriften en reformatorische boeken en andere geschriften 2) Het drukken van gereformeerde boeken zowel in als buiten China en het verspreiden daarvan 3) Het faciliteren van de verspreiding van genoemde gereformeerde boeken door derden 4) Het verstrekken van financiële hulp bij het stichten van (huis)kerken 5) Het verstrekken van financiële hulp bij de uitbouw van het kerkelijk leven 6) Het stimuleren en financieren van de opleiding van predikanten en evangelisten 7) De versterking van de positie van de christelijke kerk in de Aziatische samenleving 8) Het ondersteunen van predikanten en evangelisten 9) Het financieren en faciliteren van christelijke hulpverlening in de Aziatische regio e.e.a. in de ruimste zin van het woord. Onder de onder punt 9 genoemde christelijke hulpverlening dient bij voorbeeld tevens te worden verstaan hulpverlening bij rampen zoals aardbevingen en overstromingen. Ook valt onder deze omschrijving te begrijpen het bevorderen van christelijk onderwijs en het in stand houden van weeshuizen. De Stichting onderhoudt contacten met in China werkende organisaties met het doel te komen tot een zo effectief mogelijke realisering van haar doelstellingen. Bestuur Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door zeven natuurlijke personen die behoren tot een van de reformatorische kerken. De samenstelling van het bestuur dient in ieder geval zodanig te zijn dat minimaal drie van de reformatorische kerken in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De bestuursleden kunnen gemaakte kosten declareren. Het bestuur streeft na dat de kosten die verband houden met het realiseren van de doelstelling, een grens van 20% van de ingekomen baten niet zal overschrijden. Fondswerving Het bestuur bevordert de verwerving van de benodigde financiële middelen - die nodig zijn om de doelstelling van de Stichting te realiseren - op de wijze die hem het meest opportuun voorkomt. In ieder geval wordt er aan de vaste donateurs periodiek een blad toegezonden (genaamd: China info) en worden er in (kerkelijke) bladen advertenties geplaatst. Ook worden desgevraagd voorlichtingsmiddagen of -avonden gehouden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd scholen bij de fondswerving te betrekken. Realisatie van de doelstelling Het bestuur van de Stichting realiseert de doelstelling door de hulpverlening projectmatig te laten geschieden. Per project vindt vooraf een begroting plaats waarvan van te voren wordt bezien hoe lang een project kan lopen en welke kostenbegroting passend is voor het project. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven kan van de projectbegroting worden afgeweken. Projecten worden min of meer structureel gemonitord. Jaarlijks worden de projecten binnen het bestuur besproken en zo mogelijk minimaal een maal per jaar door een delegatie uit het bestuur bezocht. Het bezoek strekt er onder andere toe te controleren of de verstrekte (financiële) middelen overeenkomstig de afspraken zijn aangewend en of bijkomende omstandigheden aanleiding geven het geformuleerde beleid ten aanzien van het project bij te stellen. Financieel De voor de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting benodigde financiële middelen worden verkregen door: a) Giften b) Subsidies c) Legaten en nalatenschappen d) Andere verkrijgingen en baten De Stichting heeft géén winstoogmerk. Het vermogen van de Stichting wordt ondergebracht bij Nederlandse banken (spaarrekening) en wordt niet belegd in enig financieel product.

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Activiteiten

Jaarlijkse financiële verantwoording