De instelling publiceert op deze webpagina de gegevens, zoals deze zijn voorgeschreven in de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemene gegevens


Het RSIN:
855194376


De doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het algemeen belang, die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin.

 

 

 

 

ContactgegevensTelefoonnummer: 035-5384546
E-mailadres:

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuur

De bestuurssamenstelling

Naam Functie

Het beloningsbeleid

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Aan bestuurders kan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van conferenties en de valorisatie van onderzoek. GSMWE wil ambitieuze plannen vanuit kennisinstellingen ondersteunen waar de samenleving en economie beter van worden. Het op een ondernemende wijze academische kennis de weg naar buiten laten vinden (samengebracht onder de term ‘valorisatie’) kan bijdragen aan het vernieuwen en duurzamer maken van de kenniseconomie en grote toegevoegde waarde hebben voor mens, maatschappij en bedrijfsleven. Het is de bedoeling, dat uitkeringen door de Stichting geschieden aan een beperkt aantal (meerjarige) programma’s en (kortlopende) projecten.

Jaarlijkse financiële verantwoording